Õpileping

Karel Capek “Lepingud sõlmitakse selleks, et neid täidaks nõrgem pool.”

Eesmärgid

Ma saan targemaks ja osavamaks. Ma saan aru võrgustatud õppe kasust ja kogen seda. Ma haldan oma loodud õpikeskkonda. Mul on rühmatöö valmimisel oluline roll ja täidan seda hästi. Ma saan aines “Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe” positiivse tulemuse, õigel ajal.

Strateegia eesmärkide täitmiseks

 • Ma teen kõik oma ülesanded ise.
 • Ma püüan täita ülesanded tähtajaks, kuid ma ei pane endale pahaks, kui hilinen mõne päeva selleks, et endale asi selgeks teha või oskus omandada.
 • Ma käin igas loengus.
 • Ma olen huvitatud oma kaasõppuritest.
 • Ma täidan rühmale antud lubadused.

Vahendid eesmärkide saavutamiseks

 • Kui ma midagi ei oska, siis ma guugeldan ja vaatan esmalt videoid, viimases hädas küsin isegi abi.
 • Ma süvenen. Ma tulen loengusse puhanuna.
 • Ma näen oma nädalakavas ette kodutööde tegemiseks piisava aja.
 • Ma kuulan teisi ja loen nende postitusi.

Hindamine

 • Jälgin, kas tegin kodutööd tähtajaks.
 • Jälgin, kas ma olen esitatud kodutööde kvaliteediga rahul.
 • Ma näitan oma õpikeskkonda ja loodut sõbrale.
 • Jälgin rühmatöö esitamisel, kas tunnen rahulolu enda antud panusega.
 • Ma viin edaspidi iga semestri lõpus läbi enesehindamise, et jälgida oma kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks.

Koostatud vastusena ülesandele https://opikeskkonnad.ee/2022/09/10/opikeskkonna-ulesseadmine-ja-opilepingu-koostamine/

Seotud postitusega https://kaidilblogi.wordpress.com/2022/12/17/e-portfoolio/